Home Kryesore Gjelaj: 574,000.00 euro për Zhvillimin e Prodhimit Bujqësor në Komunën e Tuzit për vitin 2024

Gjelaj: 574,000.00 euro për Zhvillimin e Prodhimit Bujqësor në Komunën e Tuzit për vitin 2024

0
Gjelaj: 574,000.00 euro për Zhvillimin e Prodhimit Bujqësor në Komunën e Tuzit për vitin 2024

Programi i Masave për Realizimin e Fondeve për Zhvillimin e Prodhimit Bujqësor në Komunën e Tuzit për vitin 2024.

Totali: 574,000.00 euro

 • Pagesat direkte për njësi sipërfaqeje: 295,000.00 euro
 • Pagesat direkte për njësi bagëtish: 80,000.00 euro
 • Mbështetje për zhvillimin e prodhimit të qumështit në treg: 125,000.00 euro
 • Mbështetje për përmirësimin e bletarisë: 25,000.00 euro
 • Mbështetje për korrjen e drithërave: 10,000.00 euro
 • Pjesëmarrje në pagesën e kontributeve për prodhuesit bujqësorë: 2,000.00 euro
 • Mbështetje për programin e mbrojtjes së bimëve: 9,000.00 euro
 • Mbështetje për shfrytëzimin e kullotave malore: 4,000.00 euro
 • Promovimi i produkteve bujqësore dhe bujqësisë: 7,500.00 euro
 • Edukimi i prodhuesve bujqësorë dhe vizitat në fermat që përdorin teknologji moderne: 4,000.00 euro
 • Dezinfektimi, dezinsektimi dhe deratizimi:** 12,500.00 euro

LGJ